Vedtekter for

Vatnekrossen Barnehage AS
30.10.12
Foreldreutgave

Vedtekter av 30.10.12

§ 1 Selskapets navn

Selskapets navn er Vatnekrossen Barnehage AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal
ikke registreres i Verdipapirsentralen

§ 3 Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet er å eie og drive barnehage i Sandnes. Det skal søke å sikre
barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem.
Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter
for barnehagevirksomhet.

§ 5 Styret

Selskapets styre skal ha fra 2 til 5 styremedlemmer
Styremedlemmer velges for to (2) år av gangen. Styrets leder velges for ett (1) år av
gangen. Det forutsettes en kontinuitet i styret.

Styremøter holdes etter en fastsatt plan og forøvrig når leder finner det nødvendig.
Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i styret. Som styrets vedtak gjelder det
som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen
har stemt for. Fra styremøtene føres protokoll som underskrives av styrets
medlemmer.

Styret forestår den alminnelige forvaltningen av selskapet og av barnehagen. Styret
skal sørge for en betryggende regnskapsførsel, og regnskapet sammen med styrets
beretning skal forelegges generalforsamlingen.

Styret skal til enhver tid påse at selskapet har en forsvarlig økonomi. Styret har på
dette grunnlag fullmakt til å til enhver tid iverksette eller initiere tiltak for å endre
foreldrebetalingen. Eventuelle tiltak skal være i samsvar med den til enhver tid
gjeldende lovgivning. Melding om endring skal foreligge en (1) måned før endringen
trer i kraft.

Styret skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende
lover, forskrifter og vedtekter, samt generalforsamlingens beslutninger. Styret har
ansvar for å sende inn årsmelding til kommunen innen fastsatt frist, jfr. de til enhver
tid gjeldende regler og krav knyttet til offentlig tilskudd.

Styret ansetter daglig leder. Øvrig personell ansettes av styret etter innstilling fra
daglig leder. Styret kan delegere ansvaret for ansettelser av øvrig personell.

Daglig leder er barnehagens styrer.

Styret trekker opp retningslinjer og vilkår i avtaler om benyttelse av barnehageplass i
samsvar med barnehagens vedtekter og det til enhver tid gjeldende lov- og regelverk

§ 9 Barnehagen

Vatnekrossen Barnehage AS er åpen for barn i alderen 0-6 år og frem til skolestart.
Ved opptak av barn legges det vekt på å ha en så hensiktsmessig alderssammensetning
som mulig.
Barnehagen skal ha et netto leke og oppholdsareal pr. barn som minst tilfredsstiller
veiledende norm i lover og forskrifter.

Barnehagen holder åpent hele året. Barnehagens åpningstid er mandag til fredag fra kl.
07.00 – 16.30. Alle barna skal ha 21 dager ferie i løpet av året, hvorav 3 uker
sammenhengende om sommeren. Styret fastsetter i samarbeid med daglig leder
perioden for når ferie skal avvikles. Planleggingsdagene kan regnes som 5 dager ferie.

Foreldrene skal innen 1. mai gi melding om når barna skal ha sommerferie.
Styret fastsetter i samarbeid med daglig leder eventuelle begrensninger i den daglige
maksimale oppholdstiden for barna.

Årsplan for barnehagen skal utarbeides av daglig leder i samråd med de ansatte i
barnehagen, og godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg. Utkast til årsplan skal
forelegges samarbeidsutvalget for godkjenning innen 1. juni hvert år.

Barnehagens daglige leder og ansatte i barnehagen har taushetsplikt om forhold de blir
kjent med i stillings medfør. Det samme gjelder eiere, styret og samarbeidsutvalgets
medlemmer.

Barnehagens daglige drift, samt oppfølging av sikkerhet og arbeidsmiljø er regulert
gjennom eget internkontrollsystem i tråd med de til enhver tid gjeldende lover,
forskrifter og interne bestemmelser.

§ 10 Foreldreråd

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldreråd
avholdes minst en gang årlig. Foreldrerådet velger to (2) representanter til
samarbeidsutvalget. Representantene velges for ett år om gangen.

Samarbeidsutvalgets leder innkaller til og leder møtet i foreldrerådet. Innkalling til
foreldrerådsmøter skjer med minst 14 dagers varsel. Saksliste skal fremlegges ved
innkallingen.

Ved avstemning i foreldrerådet har foreldre/foresatte stemmerett i henhold til antall
barn man på tidspunktet for foreldrerådsmøtet har plass for i barnehagen.

§ 11 Samarbeidsutvalg

Barnehagens samarbeidsutvalg består av to (2) foreldrerepresentanter som velges av
foreldrerådet og to (2) representanter som velges av og blant personalet samt to (2)
representanter som velges av eiere. Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i
samarbeidsutvalget og fungerer som utvalgets sekretær. Samarbeidsutvalget
konstituerer seg selv.

Samarbeidsutvalgets representanter velges for ett år om gangen.

Samarbeidsutvalget oppgaver følger for øvrig av de til enhver tid gjeldende forskrifter
gitt av departementet.

§ 12 Opptak

Barnehagens opptakskrets er i prioritert rekkefølge:

Barn av foreldre bosatt i Sandnes kommune, samt styremedlemmer og ansatte i
barnehager eid av Rise & Sæbbe Barnehager AS.

For søkere skal opptak skje etter følgende opptakskriterier:

1. Barn med prioritering som følge av det til enhver tid gjeldende lovverk
2. Barn av styremedlemmer
3. Barn av ansatte
4. Søsken av barn med plass i barnehager eid av Rise & Sæbbe Barnehager AS
5. Barn som omfattes av opptakskriterier satt som vilkår for tildeling av offentlig
tilskudd
6. Barn som ikke omfattes av de forutgående punkter
Styret er opptaksmyndighet og skal foreta opptak av barn i samsvar med de til enhver tid
gjeldende regler og rutiner for samordnet opptak i Sandnes kommune.

Styret trekker opp ytterligere retningslinjer for opptak av barn under samtlige av de
vedtektsfestede punktene. Styret skal gjøre dette i samsvar med det til enhver tid gjeldende
lovverk og de til enhver tid gjeldende vilkår knyttet til offentlig tilskudd.

Daglig leder kan, etter retningslinjer fastsatt av styret, innvilge permisjon fra tildelt
barnehageplass for en periode på inntil 1 år.

§ 13 Oppsigelse og betaling av plass

Det er en gjensidig oppsigelsesfrist på 2 mnd. regnet fra den 1. i påfølgende måned etter at
oppsigelse er foretatt. Oppsigelse skal foretas i henhold til avtalevilkår for leie av
barnehageplass for å være gyldig.

Man kan innen 1. mars si opp plassen f.o.m 1.mai. Skal plassen benyttes utover dette må det
betales foreldrebetaling ut barnehageåret. Det betales foreldrebetaling i oppsigelsesperioden
uavhengig av om plassen benyttes i oppsigelsesperioden

 

§ 14 Betaling av plass

Det skal betales for 11 terminer uavhengig av ferie og annet fravær. Den terminvise
foreldrebetalingen skal betales forskuddsvis.
Det betales foreldrebetaling i oppsigelsesperioden uavhengig av om plassen benyttes i
oppsigelsesperioden
Ved manglende betaling kan styret velge å si opp avtaleforholdet med umiddelbar virkning.

§ 15 Foreldresamarbeid
Foreldre/foresatte med barn i barnehagen skal bidra til å fremme nødvendig, gjensidig
forståelse og samarbeid mellom barnehage og barnas hjem jfr. de til enhver tid
gjeldende krav til barnehagen nedfelt i lovverk og forskrifter.

I de tilfeller at foreldre/foresatte motarbeider, eller på andre måter ikke bidrar til å
fremme gjensidig forståelse og samarbeid, vil styret i henhold til § 16 kunne si opp
avtaleforholdet og bortvise foreldre med plass for sitt barn med umiddelbar virkning.

§ 16 Brudd på vedtekter / tvister
Foreldre/foresatte med plass for sitt barn som overtrer vedtektene eller lovlig fattede
styrevedtak eller vedtak fattet av generalforsamlingen, skal første gang gis en skriftlig
advarsel.

Ved gjentatte overtredelser, eller hvis overtredelsen er særlig grov, kan styret med
alminnelig flertallsvedtak si opp avtaleforholdet og bortvise foreldre/foresatte med
plass for sitt barn med umiddelbar virkning.

Tvist om tolkning av vedtekter skal først løses minnelig gjennom forhandlinger. Fører
ikke slike forhandlinger frem kan hver av partene forlange tvisten avgjort ved de
ordinære domsstoler

Vedtekter for Vatnekrossen Barnehage AS vedtatt på generalforsamling 30.10.12