AVTALEVILKÅR FOR LEIE AV BARNEHAGEPLASS
(Gjeldende for avtaler inngått etter 01.09.12)

Avtalevilkår og vedtekter for barnehagen er gjensidig forpliktende fra det tidspunkt tilbud om barnehageplass er
akseptert av foreldre/foresatte ved å takke ja til tilbudt plass, og inntil barnehageplassen sies opp, eller
automatisk opphører ved nytt barnehageår/skoleår det året barnet begynner på skolen.

Ved å takke ja til tilbud om barnehageplass aksepteres følgende avtalevilkår for leie av barnehageplass i
Vatnekrossen Barnehage AS:

1. Barnehageplass
Barnehageplass disponeres frem til nytt barnehageår/ skoleår det året barnet begynner på skolen hvorpå
denne avtale automatisk opphører.

Maksimal oppholdstid hver dag er 9 timer.

Redusert plass tildeles for 1 (ett) barnehageår om gangen. De dager som stilles til disposisjon i
forbindelse med redusert plass tildeles således også for 1 (ett) barnehageår om gangen.

Ønskes det på et senere tidspunkt eventuelt annen prosentsats søkes det om dette, og opptak vil bli gjort
i henhold til vedtekter for Vatnekrossen Barnehage AS.

2. Betaling av barnehageplass
Foreldrebetalingen fordeles over 11 terminer pr. barnehageår. Det faktureres ikke i august måned.

Foreldre/foresatte plikter å forskuddsvis betale den terminvise foreldrebetaling fastsatt av barnehagen.
Det faktureres for, og skal betales for, 11 terminer pr. år

Den terminvise leie for en hel 100 % plass er pr. i dag kr 2.910,-. Matpenger kommer i tillegg.

Den terminvise foreldrebetaling utgjør normalt 1/11 av den til enhver tid fastsatte årlige
maksimalgrensen for foreldrebetaling som følger av forskrift om foreldrebetaling fastsatt ved kgl.res.
16. desember 2005 med hjemmel i lov om barnehager § 15. Matpenger kommer i tillegg.

Eventuelle overskridelser av maksimalgrensen skal i henhold til forskrift om foreldrebetaling
godkjennes av foreldrerådet og ha en begrenset varighet.

Full terminvis betaling løper uansett start og sluttdato. Foreldrebetalingen kan endres med skriftlig
forhåndsvarsling i henhold til gjeldende vedtekter.

Det ytes søskenmoderasjon i henhold til forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Dette innebærer for
tiden 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % for øvrige barn. Yngste barn er alltid definert som
barn nr. 1. Moderasjonen gjelder for søsken i alle barnehager. Foreldre/foresatte må orientere
barnehagen dersom de har barn i flere barnehager.

Faktura for betaling av plass distribueres pr e-post.

Den forelder/foresatte som er registrert som søker*)
er ansvarlig for betaling av barnehageplassen, også
etter eventuelt samlivsbrudd. Barnehagen forbeholder seg retten til kun å forholde seg til den barnet bor
hos etter bruddet.

*) Søker er å forstå som den av foreldre/foresatte som i søknad via felles web-basert søkeportal (Oppvekstportalen) for samordnet
opptak for alle barnehager og sfo i Sandnes kommune er registret som søker. Det skilles på søker og medsøker.

Dersom barnehagen ikke kan tilby barnehageplassen på grunn av forhold utenfor barnehagens kontroll,
har foreldre/foresatte ikke rett til misligholdsbeføyelser.
Vatnekrossen Barnehage AS

 

3. Vilkårsendring
Styret i Vatnekrossen Barnehage AS forbeholder seg retten til å kunne endre vilkårene i denne avtale.
Slik endring skal varsels skriftlig med minst 2 måneders frist før iverksettelse.

4. Åpningstider og ferie

Barnehagen er åpen fra kl. 07.00 til kl. 16.30 mandag til fredag. Barnehagen er stengt på helligdager.

Barnehagen holder stengt på julaften (24.desember) og nyttårsaften (31.desember).

Barnehagen stenger klokken 12.00 onsdag før skjærtorsdag.

I løpet av året er barnehagen i tillegg stengt 5 kurs – og planleggingsdager. Disse forsøkes avviklet i
forbindelse med kommunens planleggingsdager for grunnskolen hvorav noen planleggingsdager er faste
og noen valgfrie/bevegelige. Foreldre/foresatte vil senest 1 måned før bli orientert skriftlig om stenging
i denne forbindelse. Dette blir gjort ved at oversikt over planleggingsdager gjøres tilgjengelig på
barnehagens hjemmeside.

Barnehageåret starter medio august og er sammenfallende med nytt skoleår jfr. den til enhver tid
gjeldende skolerute for Sandnes kommune.

Alle barn i barnehagen skal ha 21 dager ferie i løpet av barnehageåret. Minst 3 uker sammenhengende
ferie må tas i perioden 1.juni til 31. august samme år.

Foresatte skal innen 1. mai gi melding om når barnet skal ha sommerferie. Slik tilbakemelding er
bindende.

Barna skal leveres og hentes innenfor den fastsatte åpningstiden.

5. Oppsigelse av plassen
Det er en gjensidig oppsigelsesfrist på 2 måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned etter at
oppsigelse av plass er foretatt.

Oppsigelse av plass foretas via felles web-basert søkeportal (Oppvekstportalen) for samordnet opptak
for alle barnehager og sfo i Sandnes kommune. Link til Oppvekstportalen finnes på barnehagens
hjemmeside og Sandnes kommune sin hjemmeside.

Man kan innen 1. mars si opp plassen f.o.m 1.mai. Skal plassen benyttes utover dette må det betales leie
ut barnehageåret.

Det betales foreldrebetaling i oppsigelsesperioden uavhengig av om plassen benyttes i
oppsigelsesperioden.

6. Mislighold av avtalen
Mislighold fra barnehagen

Ved mislighold av avtalen fra barnehagens side kan foreldre/foresatte ha rett til de alminnelige
misligholdsbeføyelser, herunder prisavslag og erstatning. Dersom misligholdet er vesentlig kan
barnehageplassen i henhold til vedtekter for Vatnekrossen Barnehage AS sies opp med øyeblikkelig
virkning.

Mislighold fra foreldre/foresatte

Gjentatt mislighold anses som vesentlig mislighold. Ved vesentlig mislighold kan barnehageplassen i
henhold til vedtekter for Vatnekrossen Barnehage AS sies opp med øyeblikkelig virkning.

Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende:

Ved betalingsmislighold vil barnehagen kreve forsinkelsesrente i henhold til lov om forsinkelsesrente.
Ved gjentatt betalingsmislighold kan barnehagen si opp barnehageplassen med øyeblikkelig virkning.

Ved mislighold av barnehagens åpningstider vil foreldre/foresatte motta varsel om registrert mislighold.
Ved gjentatt mislighold kan barnehagen si opp barnehageplassen med øyeblikkelig virkning.

7. Sykdom / Helsekontroll / Medisinering
Foreldre/foresatte skal informere om spesielle forhold vedrørende barnets helse som kan ha betydning
for barnets opphold i barnehagen.

Barnehagen avgjør om et barn er friskt nok til å oppholde seg i barnehagen. Et barn betraktes som sykt
dersom det ikke er i stand til å delta i ordinære aktiviteter i barnehagen.

Barnehagen vil følge de til enhver tid gitte retningslinjer fra Folkehelseinstituttet, Kommuneoverlegen
og Helsestasjonstjenesten ved vurdering av hvorvidt et barn kan oppholde seg i barnehagen.

Ved smittsom sykdom og ved tilfeller av lus i barnets hjem skal barnehagen varsles.

Før barnet begynner i barnehagen skal det forelegges erklæring om barnets helse i henhold til Lov om
barnehager § 25. Medisinering av barn under opphold i barnehagen er foreldre/foresattes ansvar. Daglig
leder kan inngå egen avtale med foreldre/foresatte om hjelp til medisinering av barn.

8. Soving
I Vatnekrossen Barnehage foregår all soving ute i vogner på avskjermede og tilrettelagte soveplasser.
Foreldre/foresatte må ha med vogn til soving.

Vognen kan oppbevares ute i soveskuret i ukene.

Vognene skal tas med hjem i helgene og i ferier.

9. Bytte av avdeling
Av hensyn til organisatoriske forhold og med bakgrunn i barnegruppenes alderssammensetning vil det
bli aktuelt å bytte avdeling eller gruppe. I denne sammenheng gjøres det oppmerksom på at barnehagen
forbeholder seg retten til å styre gruppesammensetningene, tidspunkt for bytte og fatte endelige
beslutninger i så måte.
For barn som begynner i barnehagen før det året de fyller 3 år vil det bli aktuelt å bytte avdeling eller
gruppe. Barn kan, fra 1. januar det året de fyller 3 år, bli flyttet til annen avdeling eller gruppe.
Varsel om bytte av avdeling eller gruppe vil bli gitt så tidlig som mulig.

10. Registrering av personopplysninger
Barnehagen benytter dataprogram for å registrere personopplysninger om barnet og barnets
foreldre/foresatte. Opplysningene brukes blant annet som grunnlagsdata for pålagte og nødvendige
rapporteringer til myndighetene. Opplysningene behandles konfidensielt og slettes når barnet ikke
lenger er tilknyttet barnehagen.

11. Forsikring

Barnet er forsikret mens de er på vei til og fra barnehagen og den tid det oppholder seg i barnehagen på
de vilkår som er fastsatt i barnehagens forsikringsavtale.

12. Øvrige bestemmelser

Foreldre/foresatte plikter til enhver tid å rette seg etter:
Vedtekter for Vatnekrossen Barnehage AS
Lovlig fattede vedtak av barnehagens styrende organer, herunder.
– Generalforsamlingen
– Styret
– Samarbeidsutvalget
– Daglig leder

Foreldre/foresatte plikter å holde seg orientert om informasjon distribuert på barnehagens hjemmeside,
på e-post og oppslag på avdelingene.

Foreldre/foresatte plikter å overholde frister for tilbakemeldinger som barnehagen måtte etterspørre.