Hva er en MI barnehage?

Den amerikanske psykologen Howard Gardner utga i 1983 boka Frames of Mind, der han presenterte en teori om at alle mennesker er kloke – men på hver sin unike måte.

Siden 1983 har det blitt forsket på temaet intelligens gjennom prosjekt Zero, som er sammensatt av forskere innen flere fagfelt. Det er utgitt flere publikasjoner om hvordan vi utvikler intelligens og hvordan vi best mulig kan legge til rette for en positiv utvikling.

Skoler og barnehager tok raskt tak i dette, og har brukt dette som en grunnleggende tanke når de tilrettelegger læresituasjoner for barn og unge. At en barnehage kaller seg for en MI ­barnehage betyr at det pedagogiske opplegget i barnehagen legges opp omkring Gardner sin intelligensteori.

Inndelingen til Gardner slår fast at vi alle har mer eller mindre av disse åtte intelligensene:

  1. Musikalsk intelligens (musikklok)
  2. Sosial intelligens (menneskeklok)
  3. Personlig intelligens (selvklok)
  4. Kroppskinetisk intelligens (kroppsklok)
  5. Språklig intelligens (ordklok)
  6. Logiskmatematisk intelligens (tallklok)
  7. Visuell, romlig intelligens (billedklok)
  8. Naturalistisk intelligens (naturklok)

Hvordan Vatnekrossen Barnehage har valgt å jobbe med intelligensene kan du lese om i vår utviklingsplan